Услуги

Предпроектно проучване и предварителни консултации

– Изготвяне на проекто-задание;
– Проучване на територията;
– Законови нормативи;
– Градоустройствен и регулационен статут;
– Параметри на застрояването;
– Инфраструктурна оценка.

Комплексно проектиране

Разработваме идейни, технически и работни проекти по всички специалности от висококвалифицирани специалисти по чсти: архитектура, конструкции, електро, ВиК, ОиВ, технология, план безопасност и здраве, пожарна безопасност, управление на отпадъците, геодезическо заснемане, вертикална планировка, трасировьчен план, озеленявамне, количествени и стойностни сметки.

Изработка на ПУП. РУП

Промяна статут на земеделски земи

Заснемане за узаконяване

Експертни консултации

Съдебни експертизи

Авторски и инвеститорски контрол

Графичен дизайн

Интериор